توافق نامه
1- مدت قرارداد از تاریخ تنظیم بمدت 2 سال می باشد.
2- پیمانکار موافقت نموده که به صورت ماهیانه مبلغی را بعنوان مساعدت به امور خیریه و فرهنگی مجمع اختصاص دهد .
3- پیمانکار موافقت نموده است بلافاصله پس از مراجعه مشترکین و اعضاء مورد نظر کارفرما و با توجه به نوع حساسیت کار جهت ارائه خدمات موضوع قرار داد ولو با کمک گرفتن از سایر موسسات و همکارانش اقدام بایسته بعمل آور د .
4- پیمانکار مکلف است مقررات مربوطه و موضوعه مملکتی اعم از انتظامی و صنفی هر آنچه برای موسسات مشابه مقرر است را بنحو صحیح مراعات نماید .
5- پیمانکار متعهد است از وسایل و امکانات با استاندارد های لازم ، جهت اجرای قرار داد مورد استفاده بعمل آورد .
6- پیمانکار موافقت نموده تخفیفی ویژه نسبت به مشترکین و اعضای مورد نظر کارفرما منظور نماید .
7- تعهدات کارفرما : کارفرما مکلف است افراد مورد نظر خود را جهت استفاده از خدمات پیمانکار با ارائه کارت شناسایی یا معرفی نامه به وی معرفی نماید .
8- تضمین معامله : پیمانکار کلیه خسارت وارد از ناحیه شخص خودش در رابطه با عدم اجرای مفاد قرار داد به کارفرما و مشترکین وی را جبران می نماید .
9- فسخ قرار داد : در صورت تخلف پیمانکار از مفاد قرار داد کارفرما مختار در فسخ این قرار داد و یا استیفای حقوق فوت شده خود و افراد مورد نظر یا مجتمعا هر دو مورد خواهد بود .
10- طرفین مکلفند کلیه اختلافات خود را از طریق گفتگوی نمایندگان مربوطه و در صورت توافق نهایی از طریق مرضی الطرفین و در نهایت از طریق مراجع قانونی حل نمایند .
11- پیمانکار موظف است در صورت تغییر مکان ،آدرس جدید را در کوتاه ترین زمان ممکن به اطلاع امور اداری و رفاهی مجمع بنحوی مقتضی برساند .